Hoppa till innehåll

Nya djurskyddsregler för kattägare

Den 15 juni började de nya svenska djurskyddsreglerna för hundar och katter att gälla. Drygt 2 miljoner hundar och katter lever i Sverige. En femtedel av de svenska hushållen har minst en katt och ungefär 15 procent av hushållen har en hund. De nya djurskyddsreglerna ska underlätta för djurägarna att göra rätt.

En viktig ambition med de nya reglerna har varit att höja kattens status. Djurägarens ansvar för att tillgodose kattens behov blir tydligare och kravet på att katterna inte förökar sig oplanerat blir tuffare. Att förhindra att katten förökar sig oplanerat kan ske på olika sätt, exempelvis genom kastrering eller sterilisering, men det finns inget krav på detta. Allt för många katter är idag hemlösa i Sverige.

Högre krav på kunskap för att hålla en katt eller hund

De nya reglerna, som är brett förankrade och bygger på ny forskning, beskriver vilka behov hunden och katten har och vilka funktioner och mål som är viktiga för att djuren ska må bra. Djurhållarens ansvar blir tydligare och att det krävs kunskap för att hålla en katt eller hund.

Målet med de nya reglerna är att

 • stärka djurskyddet för hundar och katter
 • anpassa reglerna till ny kunskap och den nya djurskyddslagen
 • tydliggöra hundar och katters behov
 • tydliggöra djurhållaren ansvar och krav på kompetens
 • underlätta för djurhållaren följa reglerna och hantera sina djur i vardagen.

De nya reglerna gäller också branscher och verksamheter som riktar sig till hund- och kattägare samt hundar som används i tjänsteverksamhet, såväl offentligt som privat.

Enklare att göra rätt

De nya reglerna ska ge djuren en god djurvälfärd och göra lagstiftningen enklare. Det blir tydligare vilka funktioner och mål som är viktiga för att hunden och katten ska må bra och de öppnar upp för att kunna acceptera avvikelser om det är godtagbart ur djurskyddssynpunkt.

Veterinärer får rätt att bedöma om hundar och katter får hållas och skötas på annat sätt än vad reglerna säger, om det finns veterinärmedicinska skäl för det. Det kommer inte längre att krävas dispenser från Jordbruksverket för detta.

De nya reglerna tydliggör också hur ett gott avelsarbete ska gå till och vilka grundläggande behov som är viktiga för hundars och katters välbefinnande.

Exempel på nya regler för katter

 • Djurhållaren ska ha kompetens och säkerställa att kattens grundläggande behov tillgodoses. Allmänna råd underlättar och stödjer tillämpningen.
 • Allmänna råd om punktstädning för att öka kattens trygghet miljön om den hålls i kattstall.
 • Tuffare krav på luftkvalitet inomhus, särskilt gränsvärdet för ammoniak har kraftigt sänkts vilket ger kontrollanten ett kraftigt instrument att ingripa i vanvårdsfall.
 • Tydliga krav på att katter ska kunna hålla värme i koja eller andra liggplatser.
 • Bättre och mer omfattande reglering av kattens behov av avskildhet.
 • Bättre reglering av katter som hålls i par eller grupp, som är förankrat i vetenskap.
 • Tydligare regler för miljöberikning för katter, med förklarande allmänna råd.
 • Utökade krav på brandskydd i kattstallar.
 • Tydligare krav på tillsyn och skötsel av katter, att vara uppmärksam på avvikande beteenden, skötsel av päls, klor och tänder.
 • Katten erbjuds social kontakt normalt varje dag, individuella förutsättningar styr.
 • Katten ska få möjlighet att klättra, klösa/vässa sina klor varje dag.
 • Katten ska få utlopp för sitt behov av vila tillgång till en bekväm plats för vila.
 • Katten har tillgång till gömslen och upphöjd plats.
 • Katten ges möjlighet att tillgodose sitt födosöks- och jaktbeteende (ett allmänt råd kompletterar med exempel och tips).
 • Katten ges mental stimulans (allmänt råd med exempel och tips).

De nya djurskyddsreglerna hittar du hos Jordbruksverket i dokumentet ”Statens jordbruksverks föreskrifter ochallmänna råd om hållande av hundaroch katter” (SJVFS 2020:8 Saknr L 102).

Translate Site »