Hoppa till innehåll

Viktig info om avel på Scottish Straight och Scottish Fold (SFS/SFL 71 och SFS/SFL 73)!

SNRFs styrelse tog 12/6 beslut om obligatoriskt DNA-test för foldgenen för raserna SFS/SFL 71 innan avkomma får registreras. Testet ska göras innan katterna paras. Inga undantag görs. Beslutet gäller från och med 2021-06-12.

Brev angående avelsförbud för raser med framåtvikta öron (FOLD)

Vi har mottagit ett förtydligande från Jordbruksverket angående avel av rasen scottish fold (SFS/SFL 73) i Sverige.

Så här skriver Jordbruksverket:

Länsstyrelserna, som ska kontrollera så att djurskyddslagstiftningen följs, har ofta inte möjlighet att göra så mycket kontroll över sällskapsdjursaveln. Det skiljer sig därför hur mycket kontroller olika länsstyrelser gör över avelsverksamheten. Västra Götaland förbjöd för några år sedan en uppfödare att avla på sina katter eftersom de ansåg att den aveln bröt mot djurskyddslagstiftningen. Uppfödaren överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Jönköping, men länsstyrelsen fick rätt där och uppfödaren får nu inte avla på sina scottish foldkatter (Mål nr 886-16, Förvaltningsrätten Jönköping).

Orsaken till varför man inte ska avla på Scottish fold är som ni vet för att de får ont i sina leder då även brosket i lederna påverkas, inte bara i öronen.  Det är inte tillåtet att låta djur lida, så därför anser vi att man inte ska avla på sådana djur. Dessutom får man inte avla på katter som har sjukdomar, letala anlag, defekter eller andra egenskaper som kan nedärvas och kan medföra lidande för deras avkommor, eller kan hindra avkommorna att bete sig naturligt.

(Djurskyddslag (2018:1192) § 11, SJVFS 2020:8 Saknr L 102, kapitel 6, § 3)

Under tiden behövs det ett uppstramande av den avel som nu finns, då den tidigare utgått ifrån fenotyp (hur katten ser ut). Anlaget för foldgenen är ofullständigt dominant. Det innebär att det bara behövs att en av föräldrarna har anlaget för att avkomma ska kunna få det. I dubbel upplaga är anlaget kopplat till svåra hälsoproblem. Ofullständigt framåtvikta öron förekommer, vilket innebär att katter som har den dominanta foldgenen har delvis vikta öron eller öron som inte är vikta alls. Det här gör att det finns överhängande risk att uppfödare av misstag eller okunskap producerar homozygota (katter med dubbelt anlag) individer även om fenotypen och stamtavlan säger annat. Det här är vad styrelsens beslut har för avsikt att rätta till. Syftet är att aveln ska ske så etiskt som möjligt för raserna i fråga, och undvika allvarliga hälsoproblem.

Utifrån detta klara besked från Jordbruksverket kommer SNRF fortsättningsvis inte registrera avkommor efter katter med framåtvikta öron (EMS-kod 73), eftersom det bryter mot svensk lagstiftning. Alla dessa katter anses ha avelsförbud. Vi vill göra er medvetna om att ägande av raser med framåtvikta öron inte är olagligt – men avel på dessa raser är olaglig när katterna har framåtvikta (foldade) öronoch kan straffas med böter och fängelse. Detta gäller raserna scottish fold LH/KH (SFS/SFL 73) och ukrainian levkoy (ULV 73) samt övriga raser med framåtvikta öron (EMS-kod 73).

Vad innebär detta för uppfödare?

Från och med 2021-07-25 gäller: Ingen avel får förekomma där avkomma kan riskera ärva anlaget för framåtvikta öron. Dispens ges ej.

Katter med framåtvikta öron (EMS-kod 73) registrerade i andra organisationer kan omregistreras och ställas ut om de är kastrerade.

Avel på raserna scottish straight kort- och långhår (SFS/SFL 71)

Raserna scottish straight korthår/långhår (SFS/SFL 71) har inte avelsförbud. Däremot krävs DNA-test för foldgenen på SFS/SFL 71 för registrering av avkomma. Har någon av föräldrarna anlaget för foldgenen får denna katt inte användas i avel (se ovan). Testet ska alltid göras innan katten paras. Katter med till synes raka öron kan vara affekterade av genen.

Testresultatet ska bifogas registreringsanmälan. Utan testresultat registreras inga avkommor, utan dessa behandlas som huskattavel.

Katter med till synes normala öron (EMS-kod 71) men som visar sig ha foldgenen i enkel eller dubbel uppsättning, får omedelbart avelsförbud.

Katter som är registrerade med öronkod 71 men visar sig ha foldgenen omregistreras till att ha öronkod 73 och beläggs med avelsförbud.

Vid utparning med BLH/BRI krävs gentest för foldgenen endast på katter som är SFL/SFS 71 – såvida inte det finns någon SFL/SFS 71/73 i härstamningen bakom katten som är BLH/BRI. (se giftalistan)

Testet är enkelt att göra via DNA som skickas för analys till ett laboratorium som analyserar provet. Det finns flera labb som utför testet. Nedan finns två exempel.

UC Davis –  https://vgl.ucdavis.edu/test/scottish-fold

Labkolin  – https://www.laboklin.co.uk/laboklin/showGeneticTest.jsp?testID=8349

Observera att det är nödvändigt att vara ute i god tid innan parning görs.

Tänk även på rasernas standard. Det är inte försvarbart att para ut på andra raser i varje generation. Raserna har egen standard och dessa ska vara utgångspunkten vid val av avelsdjur. Om rasen ska ha egen integritet krävs det att uppfödare arbetar tillsammans och arbetar etiskt. Vi som klubb kan sätta ramar, men det yttersta ansvaret ligger på uppfödare av rasen.

Mer läsning om anlaget:

Gandolfi B, et al., ”A dominant TRPV4 variant underlies osteochondrodysplasia in Scottish fold cats, Osteoarthritis and Cartilage” (2016).
https://www.oarsijournal.com/article/S1063-4584(16)30013-9/fulltext

Rasstandard för Scottish Fold 73/71, kort- och långhår

Scottish Fold korthår, SFS 73/71: http://www.wcf-online.de/WCF-EN/standard/shorthair/scottish-fold.html

Highland Fold (Scottish Fold långhår), SFL 73/71: http://www.wcf-online.de/WCF-EN/standard/semi-longhair/highland.html

Laboratorium för gentester

UC Davis i Californien, USA
Laboklin i Tyskland, EU

SNRFs regler för avel och uppfödning

Våra dokument om avel och uppfödning med fullständiga regler finns under Dokument, regler och blanketter.

Translate Site »