Viktig info om avel på Scottish Fold (SFS/SFL 71 och SFS/SFL 73)!

SNRFs styrelse tog 12/6 beslut om obligatoriskt DNA-test för foldgenen för raserna SFS/SFL 71 och SFS/SFL 73 innan avkomma får registreras. Testet ska göras innan katterna paras. Inga undantag görs. Beslutet gäller från och med 2021-06-12.

Bakgrund

Styrelsen har under året fått in rapporter om att länsstyrelser runt om i landet har olika sätt att tolka lagstiftningen gällande avel på katter, och då specifikt Scottish Fold korthår/långhår med icke-framåtvikta (SFS/SFL 71) och framåtvikta öron (SFS/SFL 73). Styrelsen kommer utreda med Jordbruksverket och veterinärförbundet huruvida aveln av raserna SFS/SFL 73 är godkänd i Sverige. Vi har fått kännedom om att länsstyrelser behandlar §16-ärenden olika, vilket är förbryllande och behöver utredas.

Under tiden behövs det ett uppstramande av den avel som nu finns, då den tidigare utgått ifrån fenotyp (hur katten ser ut). Anlaget för foldgenen är ofullständigt dominant. Det innebär att det bara behövs att en av föräldrarna har anlaget för att avkomma ska kunna få det. I dubbel upplaga är anlaget kopplat till svåra hälsoproblem. Ofullständigt framåtvikta öron förekommer, vilket innebär att katter som har den dominanta foldgenen har delvis vikta öron eller öron som inte är vikta alls. Det här gör att det finns överhängande risk att uppfödare av misstag eller okunskap producerar homozygota (katter med dubbelt anlag) individer även om fenotypen och stamtavlan säger annat. Det här är vad styrelsens beslut har för avsikt att rätta till. Syftet är att aveln ska ske så etiskt som möjligt för raserna i fråga, och undvika allvarliga hälsoproblem.

Beslutet i praktiken

För att försäkra oss om att aveln på raserna SFS/SFL 71/73 bedrivs på så etiskt vis som möjligt införs krav på obligatorisk test (gentest) för foldgenen för samtliga katter SFL/SFS oavsett om öronen är framåtvikta (73) eller inte framåtvikta (71).

Testresultatet ska bifogas registreringsanmälan. Utan testresultat registreras inga avkommor, utan behandlas som huskattavel. Katter som visar sig vara homozygota för foldgenen får omedelbart avelsförbud, och katter som är registrerade som SFL/SFS 71 men visar sig ha foldgenen omregistreras till SFL/SFS 73.

Vid utparning med Brittiskt långhår (BLH) eller Brittiskt korthår (BRI) behövs gentest endast på katter som är SFL/SFS 71/73 – såvida inte det finns någon SFL/SFS 71/73 i härstamningen bakom katten som är BLH/BRI.

Alla SFL/SFS registreras med öronkod, antingen 71 (för ej framåtvikta öron) eller 73 (för framåt vikta öron). Öronkod även för de med vikta öron för att på ett korrekt sätt kunna följa Jordbruksverkets föreskrift SJVFS 2020:8 Saknr L 102, kapitel 6, § 3.

För uppfödare

Som uppfödare av raserna har man ett stort ansvar för vad man gör. Var noga med att DNA-testa katterna innan parning. En heterozygot (har ett enda anlag för foldöron) katt får endast paras med en konstaterat anlagsfri katt. Det är förbjudet att para två katter med anlaget. Inget undantag görs. Alla homozygota (har dubbelt anlag) får avelsförbud.

Testet är enkelt att göra via DNA som skickas för analys till ett laboratorium som analyserar provet. Det finns flera labb som utför testet. Nedan finns två exempel.

Observera att det är nödvändigt att vara ute i god tid innan parning görs.

Tänk även på rasernas standard. Det är inte försvarbart att para ut på britter i varje generation. Raserna har egen standard och dessa ska vara utgångspunkten vid val av avelsdjur. Om rasen ska ha egen integritet krävs det att uppfödare arbetar tillsammans och arbetar etiskt. Vi som klubb kan sätta ramar, men det yttersta ansvaret ligger på uppfödare av rasen.

Dessa regler gäller fram till jordbruksverket och veterinärförbundet kommit med en utredning om aveln på raserna.

Mer läsning om anlaget:

Gandolfi B, et al., “A dominant TRPV4 variant underlies osteochondrodysplasia in Scottish fold cats, Osteoarthritis and Cartilage” (2016).
https://www.oarsijournal.com/article/S1063-4584(16)30013-9/fulltext

Rasstandard för Scottish Fold 73/71, kort- och långhår

Scottish Fold korthår, SFS 73/71: http://www.wcf-online.de/WCF-EN/standard/shorthair/scottish-fold.html

Highland Fold (Scottish Fold långhår), SFL 73/71: http://www.wcf-online.de/WCF-EN/standard/semi-longhair/highland.html

Laboratorium för gentester

UC Davis i Californien, USA
Laboklin i Tyskland, EU

SNRFs regler för avel och uppfödning

Våra dokument om avel och uppfödning med fullständiga regler finns under Dokument, regler och blanketter.